Fitting-PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลม3ทาง-เกลียวนอก-12mm-3/8″

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลม3ทาง-เกลียวนอก

Connection ข้อต่อลม : 10 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 3/8″

Description

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลม3ทาง-เกลียวนอก

Connection ข้อต่อลม : 12 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 3/8″

Brand

CDC

DOWNLOAD