Fitting-PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลม3ทาง-เกลียวนอก-8mm-1/8″

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลม3ทาง-เกลียวนอก

Connection ข้อต่อลม : 8 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 12″

Description

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลม3ทาง-เกลียวนอก

Connection ข้อต่อลม : 8 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 12″

Brand

CDC

DOWNLOAD