Fitting-PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน-8mm-1/4″

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน

Connection ข้อต่อลม : 8 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/4″

Description

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน

Connection ข้อต่อลม : 8 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/4″

Brand

CDC

DOWNLOAD