Fitting-PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน-6mm-1/2″

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน

Connection ข้อต่อลม : 6 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/2″

Description

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน

Connection ข้อต่อลม : 6 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/2″

Brand

CDC

DOWNLOAD