Fitting-PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน-4mm-1/2″

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน

Connection ข้อต่อลม : 4 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/2″

Description

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน

Connection ข้อต่อลม : 4 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/2″

Brand

CDC

DOWNLOAD