Fitting-PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน-12mm-1/8″

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน

Connection ข้อต่อลม : 12 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/8″

Description

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อลมตรง-เกลียวใน

Connection ข้อต่อลม : 12 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/8″

Brand

CDC

DOWNLOAD