Fitting-PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อตรง-เกลียวนอก-10mm-1/2″

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อตรง-เกลียวนอก

Connection ข้อต่อลม : 10 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/2″

Description

Fitting : PNEUMATIC-CDC-ข้อต่อตรง-เกลียวนอก

Connection ข้อต่อลม : 10 mm

Connection ข้อต่อเกลียว : 1/2″