Vision & Mission

วิสัยทัศน์
จัดหาเครื่องมือทางอุตสาหกรรมที่ดีที่สุด ให้คำปรึกษาด้านสินค้าอุตสาหกรรม โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ​ และสร้างอาชีพให้กับบุคคล
พันธกิจ
มุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้านเครื่องมืออุตสาหกรรม วิศวกรรมที่เหมาะสมแก่ลูกค้า บริการให้คำปรึกษา และปรับปรุงระบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่

Core Value

Pressure Gauge Flowmeter core value

ราเชื่อว่าค่านิยมองค์กรที่มีร่วมกันจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ ที่สร้างให้บุคลากรและองค์กรสามารถพัฒนาเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีตัวย่อว่า “RADIUS” ดังนี้
● Respects – เคารพในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง ผู้อื่น องค์กรและสังคมบุคลากรของบริษัทฯต้องมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ทั้งของตนเอง ผู้อื่นองค์กรและสังคมการเคารพซึ่งกันและกันทำให้เราสามารถสร้างความไว้วางใจและพึ่งพาได้รวมทั้งมีความเป็นมืออาชีพในการทำงาปฏิบัติตามระเบียบวินัยขององค์กรอย่างเคร่งครัด
● Appreciate – กตัญญูกตเวที น่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องมีความกตัญญูกตเวที รู้จักบุญคุณ และตอบแทน เป็นคนซื่อสัตย์ ทั้งในระดับครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สิ่งนี้จะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรของเราทำงานอย่างเห็นคุณค่าของบุคคลอื่นทั้งเพื่อนร่วมงาน หัวหน้าและลูกค้าบริษัทฯ เราเชื่อว่าบนความไว้วางใจระหว่างคู่ค้าที่เพิ่มขึ้น จะทำให้เราสามารถลดต้นทุนแฝงได้ เช่น การตรวจสอบ การตรวจรับ การป้องกันการทุจริต ดังนั้นถ้าเราสามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้ จะทำให้ต้นทุนลดลงและเกิดความง่าย สะดวกในการติดต่อทำธุรกิจ
● Diligence – มีความขยันอุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก การทำงานทุกอย่างย่อมมีอุปสรรค บุคลากรของ บริษัทฯ จะต้องมีความแข็งแกร่งในตนเอง ขยันขันแข็ง มีความพากเพียรและมีวินัย
● Innovation – พัฒนาและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ ที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นใช้นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหา ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพอใจซึ่งการจะแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ได้นั้นจำเป็นต้องสั่งสมความรู้ประสบการณ์มีความกล้าที่จะคิดแก้ไขปัญหานอกกรอบ
● Unity – เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคี มีจุดมุ่งหมายร่วมกันและเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
● Sharing – แบ่งปันสิ่งดี ๆ ซึ่งกันและกันมีน้ำใจ แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดรับโอกาสใหม่ ๆ มุ่งรับใช้ตอบแทนสิ่งดี ๆ สู่สังคม และประเทศชาติ

Policy

  • ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฏระเบียบ กฏหมายจากภาครัฐ
  • ให้พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึง วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กร
  • ให้พนักงานทุกคนต้องยึดหลักในการปฏิบัติและพัฒนาตามค่านิยมขององค์กร
  • ให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน , คู่มือและขั้นตอนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

การรับประกัน

รับประกันสินค้าที่เป็นสินค้าของทางบริษัท โดยมีเงื่อนไขการรับประกัน

1) บริษัทฯ จะรับผิดชอบการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ

2) สินค้ารับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่(ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า) 1 ปี ยกเว้นสินค้าที่ระบุตามสติกเกอร์หรือวอยซ์ประกันเพิ่มเติม

3) เงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันสินค้า

     3.1 อุปกรณ์ภายนอก สี, การบุบ หรือความเสียหายภายนอกเครื่อง กล้อง เสียจากเหตุ อื่นๆ มิใช่เทคนิคการผลิตหรือคุณภาพอะไหล่

     3.2 การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี

     3.3 ใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน การดัดแปลงสภาพ

     3.4 ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง อุบัติเหตุ สารเคมี แก๊ส หรือความประมาทเลินเล่อ , ขาดการดูแลรักษา

     3.5 ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงทําลาย

     3.6 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือ ไฟไหม้

     3.7 การสึกหรอจากการใช้งาน หรือการเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติ เช่น ฉีกขาด สึกกร่อน ขึ้นสนิมรอยขูดขีดรอยเปรอะเปื้อน

     3.8 ความเสียหายอันเกิดจาก การซ่อมแซม แก้ไขด้วยตนเองหรือ ช่างที่ขาดความชํานาญที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ

     3.9 ความเสียหายอันเกิดจาก การขาดการบํารุงรักษา หรือฝุ่นอุดตัน

     3.10 ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ วอยซ์รับประกัน หรือสติ๊กเกอร์หรือวอยส์รับประกัน ถูกลอกออก, ฉีก,ขาด, แตก, มีรอยขูด แก้ไข

     3.11 อุปกรณ์ประกอบ หรือเสริมต่างๆ หรืออุปกรณ์ของแถมในชุดสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่นสายไฟ สายนําสัญญาณ สายต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วง ขั้วต่อ อะแดปเตอร์ รีโมท เสาอากาศ แบตเตอรี่รีชาร์จ / แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ฯ เป็นต้น

4) การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าเดินทางในการให้บริการนอกสถานที่

 

การให้บริการลูกค้าที่ต้องการคืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าเมื่อเสีย (กรณีซื้อสินค้าภายใน 7 วัน)

• สินค้าต้องอยู่ในเงื่อนไขตามรับประกันของบริษัท 1 ปี หรือตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทผู้ผลิต
• เป็นสินค้าที่มีสติกเกอร์ วอยด์ รับประกันของบริษัท พร้อมแนบเอกสารยืนยัน
• สินค้าจะต้องไม่ได้รับการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ก่อนนำเข้าบริการ
• สินค้าต้องไม่มีรอยบุบ แตก ขูดขีดใดๆ ทั้งที่ตัวสินค้าหรือสติ๊กเกอร์รับประกัน
• กรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที (ตามเงื่อนไขบริษัทผู้ผลิต)

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

          บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ. 2555 เห็นว่าผู้รับเหมาตามไซต์งานก่อสร้างยังขาดความรู้และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ จึงเป็นช่องทางในการเริ่มธุรกิจ  จึงได้จัดตั้ง หจก. ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ได้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
         
พ.ศ. 2558 ได้ย้ายสำนักงานมาที่บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่55/76-77 หมู่ที่ 8  หมู่บ้าน ซิตี้ คอนเนค กัลปพฤกษ์แขวงบางขุนเทียน  เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
          พ.ศ. 2559 ได้เปลี่ยนจาก หจก. เป็น บจก. วันที่ 6 กรกฎาคม 2559 และเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,000,000 บาท เป็น 5,000,000 บาท
          พ.ศ. 2563 ได้ทำการย้ายสำนักงานมาอยู่ที่ 52/229 ซอยเพชรเกษม 69 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160 เพื่อรองรับการขยายงาน จนถึงปัจจุบัน