การรับประกัน

รับประกันสินค้าที่เป็นสินค้าของทางบริษัท โดยมีเงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้


1) บริษัทฯ จะรับผิดชอบการซ่อมโดยไม่คิดค่าบริการใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ผลิตและภายใต้การใช้งานในสภาพปกติ

2) สินค้ารับประกันค่าแรงและค่าอะไหล่(ชิ้นส่วนทางไฟฟ้า) 1 ปี ยกเว้นสินค้าที่ระบุตามสติกเกอร์หรือวอยซ์ประกันเพิ่มเติม

3) เงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันสินค้า

     3.1 อุปกรณ์ภายนอก สี, การบุบ หรือความเสียหายภายนอกเครื่อง กล้อง เสียจากเหตุ อื่นๆ มิใช่เทคนิคการผลิตหรือคุณภาพอะไหล่

     3.2 การติดตั้ง การใช้งานที่ผิดวิธีหรือผิดประเภท , ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี

     3.3 ใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน การดัดแปลงสภาพ

     3.4 ความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย ขนส่ง อุบัติเหตุ สารเคมี แก๊ส หรือความประมาทเลินเล่อ , ขาดการดูแลรักษา

     3.5 ความเสียหายซึ่่งเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงทําลาย

     3.6 ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้ําท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว หรือ ไฟไหม้

     3.7 การสึกหรอจากการใช้งาน หรือการเปลี่ยนสภาพตามธรรมชาติ เช่น ฉีกขาด สึกกร่อน ขึ้นสนิมรอยขูดขีดรอยเปรอะเปื้อน

     3.8 ความเสียหายอันเกิดจาก การซ่อมแซม แก้ไขด้วยตนเองหรือ ช่างที่ขาดความชํานาญที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ

     3.9 ความเสียหายอันเกิดจาก การขาดการบํารุงรักษา หรือฝุ่นอุดตัน

     3.10 ไม่มีสติ๊กเกอร์หรือ วอยซ์รับประกัน หรือสติ๊กเกอร์หรือวอยส์รับประกัน ถูกลอกออก, ฉีก,ขาด, แตก, มีรอยขูด แก้ไข

     3.11 อุปกรณ์ประกอบ หรือเสริมต่างๆ หรืออุปกรณ์ของแถมในชุดสินค้าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน เช่นสายไฟ สายนําสัญญาณ สายต่อพ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วง ขั้วต่อ อะแดปเตอร์ รีโมท เสาอากาศ แบตเตอรี่รีชาร์จ / แท่นชาร์จแบตเตอรี่ ฯ เป็นต้น

4) การรับประกันไม่รวมถึงค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าเดินทางในการให้บริการนอกสถานที่